Betalingsvoorwaarden Noer Opleidingen

Alle cursussen en opleidingen die op deze site worden vermeld, worden verzorgd door Noer Opleidingen.

Als je bij Noer Opleidingen inschrijft voor een cursus of een opleiding, gelden de volgende spelregels:

 1. Na ontvangst van je inschrijving ontvang je van Noer Opleidingen een bevestiging per e-mail.
  Noer Opleidingen vraagt een ontvangstbevestiging van de e-mail. Met die bevestiging wil Noer Opleidingen bereiken dat je bekend bent en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder Noer Opleidingen haar cursussen/opleidingen aanbiedt, en voorkomen dat een ander jouw e-mail adres misbruikt.
 2. Tenzij anders aangegeven kun je een cursus/opleiding kosteloos tot 1 maand voor aanvang annuleren.
  De opzegging moet op de laatste dag door Noer Opleidingen ontvangen zijn. Als datum van opzegging geldt de datum waarop de brief door Noer Opleidingen ontvangen is.
  Als je een opleiding per brief afzegt, stuur de brief dan aangetekend met bericht van ontvangst. Bij opleidingen gaat het om flinke bedragen en door de brief aangetekend met bericht van ontvangst te versturen, weet je zeker of de brief op tijd is aangekomen.
  Indien je de afzegging per e-mail doet, vraag dan een ontvangstbevestiging.
 3. Meerjarige opleidingen:
  Als je inschrijft voor een meerjarige opleiding, dan geld die inschrijving voor de duur van de opleiding.
  Het kan echter zijn dat je besluit na afloop van een opleidingsjaar niet verder te gaan met de opleiding. Als je daartoe besluit, moet je dat schriftelijk - aangetekend en bij voorkeur met bericht van ontvangst - aan Noer Opleidingen laten weten. De aangetekende brief moet uiterlijk de laatste werkdag van de maand juni door Noer Opleidingen ontvangen zijn.
  Als datum van opzegging geldt de datum waarop de brief bij Noer Opleidingen binnenkomt.
  Ook als je tijdens de opleiding mondeling aan de docent meedeelt dat je wilt stoppen, moet je het daarna schriftelijk, zoals hiervoor aangegeven, bevestigen. Doe je dat niet, dan heb je niet op de juiste manier opgezegd en gaat Noer Opleidingen er van uit dat je de opleiding vervolgt en moet je ook de kosten van de het volgende opleidingsjaar betalen.
 4. Nadat Noer Opleidingen de ontvangstbevestiging van inschrijving van de deelnemer heeft ontvangen, wordt de nota aan de deelnemer/cursist gestuurd.
  Het factuurbedrag moet binnen 14 dagen op de rekening van Noer Opleidingen zijn bijgeschreven. Van belang is wel dat je tijdig voor betaling moet zorgen. Noer opleidingen houdt als volgorde aan wie het eerst betaalt wordt ook het eerst definitief ingeschreven. Met andere woorden: De volgorde van betaling bepaalt de inschrijving en... vol is vol.
  Vermeld bij betaling duidelijk op welke cursus/opleiding de betaling betrekking heeft.
 5. Als de cursus/opleiding is volgeboekt en je hebt wel betaald, dan krijg je van Noer Opleidingen daarvan bericht en wordt je op de reservelijst geplaatst.
  Noer Opleidingen stuurt je een bericht als je toch nog kunt deelnemen.
  Degenen die wel betaald hebben en op de reservelijst zijn geplaatst, en die bij aanvang van de cursus/opleiding wegens het bereiken van het maximum aantal deelnemers niet kunnen deelnemen, krijgen het betaalde bedrag - zonder enige inhouding - binnen 14 dagen na aanvang van de cursus terugbetaald.
  Indien de cursust/deelnemer niet op de reservelijst geplaatst wil worden, dan wordt het betaalde bedrag teruggestort.
 6. Als de betaling niet binnen de gestelde termijn op de rekening van Noer Opleidingen is bijgeschreven, wordt een herinneringsbrief per post en/of per e-mail verstuurd.
  Na het versturen van de herinneringsbrief heb je nog 7 dagen de gelegenheid om de nota te betalen. Let er op dat de 7 dagen ingaan vanaf de verzenddatum van de brief.
 7. Als de nota dan nog niet is betaald, dan stuurt Noer Opleidingen je een sommatiebrief, waarbij je een laatste mogelijkheid krijgt de nota binnen 5 dagen na de datum van die brief te voldoen.
  Het factuurbedrag wordt bij sommatie verhoogd met 5% administratiekosten, met een minimum van € 15,00.
  Wanneer de betaling ook dan nog niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, vervalt het recht op deelname aan de cursus/opleiding, en wordt de vordering door Noer Opleidingen ter incasso uit handen gegeven.
 8. Als een cursist/deelnemer - ondanks te late betaling - Noer Opleidingen laat weten toch aan de ingeschreven cursus/opleiding te willen deelnemen, dan kan Noer Opleidingen - onder door haar te stellen voorwaarden - akkoord gaan.
  Het factuurbedrag wordt dan in ieder geval verhoogd met 10% administratiekosten, met een minimum van € 25,00.
  Het verschuldigde bedrag moet in ieder geval voor aanvang zijn betaald op een voor Noer Opleidingen te controleren wijze.
 9. Als een deelnemer zich inschrijft voor een opleiding van één of meer jaren, dan biedt Noer Opleidingen de deelnemer de mogelijkheid het te betalen bedrag in maand- of kwartaal-termijnen te voldoen.
  Bij termijnbetaling valt het totale factuur bedrag hoger uit.
  De gemaakte betaalafspraken worden schriftelijk vastgelegd.
  De deelnemer moet zich realiseren dat ook bij termijnbetaling de deelnemer de betaalafspraken stipt moet nakomen. Worden de afspraken niet nagekomen, dan heeft Noer Opleidingen het recht - na sommatie - het nog resterende bedrag in zijn geheel direct op te eisen en de deelnemer verdere deelname te ontzeggen totdat het nog resterende bedrag geheel is betaald.
 10. Ook als deelnemer - om welke reden dan ook - besluit de opleiding niet verder te willen volgen, dan zullen toch de gemaakte betaalafspraken nagekomen moeten worden.
 11. Als de nota ter incasso aan een gerechtsdeurwaarder gegeven moet worden, zijn alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk, van incasso voor rekening van de deelnemer.
  Bij het uit handen geven van de voedering wordt het notabedrag verhoogd met 15% incassokosten, exclusief BTW, en met de wettelijke rente vanaf de vervaldatum van de factuur.
 12. Noer Opleidingen doet haar uiterste best om de aangekondigde docenten op de geplande dagen te laten lesgeven. Toch kan het een keer voorkomen dat een workshop of opleiding door een andere dan de aangekondigde docent wordt gegeven. Ook kan het voorkomen dat, bijvoorbeeld door ziekte of extreme weersomstandigheden, lesdagen worden verplaatst. Deze wijzigingen geven deelnemers niet het recht de overeenkomst eenzijdig op te zeggen; ook is dit geen reden voor restitutie van betaalde inschrijf- of lesgelden.

© 2023 Marja van Oosterom

Home Over mij Visie Gezondheid Coaching Tarieven Tarieven Privacy Contact