Privacyverklaring

Inleiding

Indien u van mijn diensten gebruik maakt, registreer en verwerk ik bepaalde persoonsgegevens.
Dit gaat om basisgegevens (zoals naam en adres), en bijvoorbeeld gegevens ten behoeve het opstellen van facturen.

Indien u voor 1 juli 2022 bij mij een therapie volgde, kan het daarnaast gaan om informatie over de voorgeschiedenis van therapeutische en medische behandelingen.
Daarnaast kwamen tijdens een therapie soms ook andere, zeer persoonlijke en ook privacy-gevoelige zaken aan de orde.
Hierover kunnen aantekeningen gemaakt zijn, gericht op de inhoudelijke continuïteit en ontwikkeling van de therapie.

Daarnaast kan het voorkomen dat ik de (contact)gegevens gebruik om u per e-mail of schriftelijk te informeren over onderwerpen die zijn gerelateerd aan de therapie die ik geef.
Dit doe ik alleen als u hiervoor toestemming geeft (zie hieronder).

Ik verstrek uw persoonsgegevens niet aan een andere partij, met uitzondering van situaties waarin ik de ondersteuning van een andere partij vraag bij het u aanbieden van toepasselijke informatie, zoals hierboven genoemd.
In dat geval zal het nooit gaan om bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens, of persoonlijke, emotionele informatie.
Als therapeute en begeleidster was ik gebonden aan het beroepsgeheim, wat ik ook na 1 juli zal handhaven.

Heeft u in het verleden therapie gevolgd in mijn praktijk?
En wilt u meer informatie over de persoonsgegevens die tijdens die therapie zijn geregistreerd?
Neem dan contact met mij op.

De Autoriteit Persoonsgegevens

Tijdens het verwerken van persoonsgegevens volg ik de voorschriften zoals deze zijn bepaald in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG.
Dat betekent onder meer dat ik uiterste zorgvuldigheid betracht bij het verwerken en bewaren van persoonsgegevens, en voor zowel de rechtmatigheid als de beveiliging van deze verwerking onder het toezicht sta van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft, als betrokkene, ten aanzien van de registratie van uw persoonsgegevens een aantal rechten.
Hieronder volgt een kort overzicht van enkele belangrijke rechten.
Een volledig overzicht van uw rechten, en aanvullende bepalingen, kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het recht op inzage
U heeft het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die ik tijdens de therapie heb geregistreerd.
U kunt vragen om een schriftelijke, of digitale inzage in uw gegevens.
Het recht op verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens die ik heb geregistreerd te laten verwijderen, uitgezonderd de gegevens die ik vanuit andere wettelijke verplichtingen dien te bewaren (bijvoorbeeld gegevens op facturen), of gegevens die ik op basis van voorschriften van mijn beroepsvereniging(en) en/of geschillencommissies dien te bewaren.
Het recht op wijziging
Indien u het vermoeden heeft dat uw persoonsgegevens die ik verwerk niet correct zijn, dan wel incompleet, kunt u een verzoek indienen tot wijziging of aanvulling van deze gegevens.
Het recht op beperking
U heeft het recht om te eisen dat ik als therapeute (tijdelijk of permanent) elke verwerking (wijziging, aanvulling en toepassing etc.) van uw gegevens staak.
Het recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder
U heeft het recht om ten aanzien van mijn verwerking van uw persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Een deel van de persoonsgegevens bewaar ik tenminste 10 jaar, voortvloeiende uit mijn verplichtingen aan de belastingdienst.
De overige informatie kan ik minimaal 15 jaar bewaren, vanuit het door mijn voormalige beroepsvereniging aangegeven advies ter ondersteuning van eventuele geschillen over de behandeling.
Ik kan echter oordelen dat het bewaren van de informatie niet noodzakelijk is.

Uitnodiging

De bescherming van uw privacy is voor mij erg belangrijk.
En ook, of u zich als cliënt prettig en zeker voelt bij de manier waarop ik omga met toch zeer persoonlijke informatie.
De bescherming van persoonsgegevens is sinds 25 mei 2018 nadrukkelijk(er) geregeld dan voorheen via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en dat betekent meer waarborgen, en meer rechten voor u.
Toch is "privacy" meer dan alleen de handhaving van regels.
Ik nodig u daarom van harte uit om, indien u hierover vragen, opmerkingen of wensen heeft, hierover contact met mij op te nemen.


© 2023 Marja van Oosterom

Home Over mij Visie Gezondheid Coaching Tarieven Tarieven Privacy Contact